CIENĪJAMIE AKNĪSTES PILSĒTAS, GĀRSENES, ASARES UN ANCENES CIEMU DECENTRALIZĒTO KANALIZĀCIJAS SISTĒMU ĪPAŠNIEKI!

2017.gada  27.jūnijā ir stājušies spēkā MK Nr.384 “Noteikumi par decentralizēto kanalizācijas sistēmu apsaimniekošanu un reģistrēšanu”  un 25.08.2022.Jēkabpils novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.40 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Jēkabpils novada pašvaldībā”, kuri paredz nekustamā īpašuma valdītāja valdījumā  esošo notekūdeņu  kanalizācijas sistēmu, kuras nav pievienotas sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja centralizācijai  kanalizācijas sistēmai , obligātu reģistrēšanu.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”  uzsāk veidot decentralizētās kanalizācijas sistēmu reģistru  Reģistra izveidošanai  lūdzam atsaukties visus Aknīstes pilsētas, Asares, Ancenes un Gārsenes ciemu  Decentralizētās kanalizācijas sistēmu īpašniekus, aizpildot pielikumā pievienoto DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS  APLIECINĀJUMU, kuru parakstītu  atsūtīt līdz 2023.gada 17.martam  uz elektroniskā pasta adresi aknistespakalpojumi@inbox.lv  vai pa Latvijas pastu uz adresi:

SIA “Aknīstes Pakalpojumi”

Saltupes iela  – 9, Aknīste,

Jēkabpils novads, LV-5208

DECENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS SISTĒMAS REĢISTRĀCIJAS APLIECINĀJUMS

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.