Namu apsaimniekošana

Namu apsaimniekošana

SIA “Aknīstes Pakalpojumi’’ apsaimnieko 28 daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas ar kopējo platību 13314,84 m2

SIA “Aknīstes Pakalpojumi’’ strādā saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 2.pantā noteiktajiem mērķiem:

 • Nodrošināt dzīvojamo māju ekspluatāciju un uzturēšanu (fizisku saglabāšanu visā to ekspluatācijas laikā) atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
 • Veicināt dzīvojamo māju uzlabošanu visā to ekspluatācijas laikā;
 • Nodrošināt ikvienas dzīvojamās mājas pārvaldīšanas procesa nepārtrauktību;
 • Saglabāt un attīstīt dzīvojamo māju kā vides objektu estētiskās vērtības un līdz ar to arī attiecīgās vides estētiskās vērtības;
 • Dzīvojamo māju ekspluatācijas laikā novērst ar sabiedrības un vides drošību saistītus riskus;
 • Pilnveidot dzīvojamo māju pārvaldīšanā iesaistīto personu kvalifikāciju, lai uzlabotu pārvaldīšanas darba organizāciju un efektivitāti.

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” pamatpakalpojums ir daudzdzīvokļu dzīvojamo māju un tām funkcionāli piesaistītās teritorijas nepārtraukta un kvalitatīva pārvaldīšana un apsaimniekošana, kas sevī ietver māju tehnisko uzturēšanu, mājas un teritoriju sanitāro kopšanu, pārvaldīšanas darbību administrēšanu.

Papildus jau iepriekš minētajām funkcijām SIA “Aknīstes Pakalpojumi’’ nodrošina:

 • Klientu apkalpošanas sistēmu.
 • Organizē ērtus pieņemšanas laikus pie speciālistiem, kā arī bojājumu, avāriju, remontdarbu u.c. veida pieteikumu un iesniegumu (rakstveida, mutiski, telefoniski) reģistrāciju.
 • Nodrošina ātru un efektīvu iesniegumu izskatīšanu un problēmu risināšanas mehānismu, kā arī sniedz klientiem nepieciešamās izziņas un cita veida informāciju.
 • Nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvojamo telpu, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošanu.

 • Nodrošina pašvaldības īpašumā esošo dzīvokļu un dzīvojamo telpu remontdarbu organizēšanu un darbu izpildes kontroli.

Aknīstes Pakalpojumi apsaimnieko

0

Daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas

0m2

Ar kopējo platību

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.