Par Mums

SIA ``Aknīstes Pakalpojumi``

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” dibināta 1992.gada 24.martā kā Aknīstes pilsētas pašvaldības uzņēmums “Namu pārvalde” , vēlāk 2004.gada 24.martā pārdēvēta par SIA “Aknīstes Pakalpojumi”. Paplašinoties tiek nodrošināta Aknīstes, Gārsenes un Asares pagastos Aknīstes novada pašvaldības deleģēto funkciju izpilde komunālo pakalpojumu un dzīvokļu apsaimniekošanas sfērā.
Mūsu saimnieciskā darbība iedalīta trīs darbības pamatjomās:

SIA “Aknīstes Pakalpojumi” uzdevumi un funkcijas:

 • veikt ūdens ieguvi, ražošanu un novadīšanu ūdensvada tīklā atbilstoši dzeramā ūdens obligātajām nekaitīguma prasībām,
 • dzeramā ūdens padevi  no ūdens ražošanas vietas līdz pakalpojuma saņēmējam, nodrošinot ūdens spiedienu pilsētas ūdensvada tīklā ne mazāku par būvnormatīvos noteikto daudzstāvu  dzīvojamai apbūvei,
 • otekūdeņu savākšanu un novadīšanu līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām, notekūdeņu attīrīšanu un novadīšanu virszemes ūdensobjektos atbilstoši noteikumiem par piesārņojošo vielu emisiju ūdenī,
 • veikt pēc uzraudzību ar Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un valsts finansējumu realizētajiem projektiem,
 • sadarbība ar valsts un pašvaldības institūcijām,
 • ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu, atdzelžošanas un notekūdeņu attīrīšanas iekārtu, infrastruktūras un pamatlīdzekļu, kas izmantojami sabiedrisko pakalpojumu sniegšanai, uzturēšana, apkalpošana un atjaunošana,
 • līgumu slēgšana ar patērētājiem par ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanu un norēķinu sistēmas uzturēšana,
 • komunikācija ar lietotājiem,
 • daudzdzīvokļu dzīvojamo namu un tiem piesaistīto teritoriju apsaimniekošana,
 • asenizācijas pakalpojumi,
 • siltumapgāde,
 • transporta pakalpojumi.

Uzziņas par SIA ``Aknīstes Pakalpojumi`` pakalpojumiem

Make an Appointment

Give us a call or fill in the form below and we will contact you. We endeavor to answer all inquiries within 24 hours on business days.